Skip to main content.

Esperanto Mini-Course: Lesson 1 - Answers

Esperanto Mini-CourseExercise 4:
Kio estas tio? = What is that?
Tio estas la pordo. = That is the door.
Kio estas kato? = What is a cat?
Kato estas besto. = A cat is an animal.
Kio estas tablo? = What is a table?
Tablo estas meblo. = A table is a piece of furniture.
Kio estas pomo? = What is an apple?
Pomo estas frukto. = An apple is a fruit.
Kio estas rozo? = What is a rose?
Rozo estas floro. = A rose is a flower.

Exercise 7:
alta tablo = a high table / a tall table
la alta tablo = the high table
La tablo estas alta. = The table is high.

bela loko = a beautiful place
la bela loko = the beautiful place
La loko estas bela. = The place is beautiful.

bona teo = good tea
la bona teo = the good tea
La teo estas bona. = The tea is good.

forta kafo = strong coffee
la forta kafo = the strong coffee
La kafo estas forta. = The coffee is strong.

granda bildo = a large picture
la granda bildo = the large picture
La bildo estas granda. = The picture is large.

grava homo = an important person
la grava homo = the important person
La homo estas grava. = The person is important.

kontenta kato = a contented cat
la kontenta kato = the contented cat
La kato estas kontenta. = The cat is contented.

longa tago = a long day
la longa tago = the long day
La tago estas longa. = The day is long.

mola lito = a soft bed
la mola lito = the soft bed
La lito estas mola. = The bed is soft.

nova luno = a new moon
la nova luno = the new moon
La luno estas nova. = The moon is new.

pura pluvo = clean rain
la pura pluvo = the clean rain
La pluvo estas pura. = The rain is clean.

sana viro = a healthy man
la sana viro = the healthy man
La viro estas sana. = The man is healthy.

varma suno = warm sun
la varma suno = the warm sun
La suno estas varma. = The sun is warm.

vera floro = a real flower
la vera floro = the real flower
La floro esta vera. = The flower is real.

8. (suggestions)
vera amiko = a true friend
la bona amiko = the good friend
La amiko estas kontenta. = The friend is pleased.

granda domo = a large house
la bela domo = the beautiful house
La domo estas pura. = The house is clean.

grava familio = an important family
la grava familio = the large family
La familio estas forta. = The family is strong.

alta fenestro = a high window
la pura fenestro = the clean window
La fenestro estas nova. = The window is new.

bona instruisto = a good teacher
la nova instruisto = the new teacher
La instruisto estas bela. = The teacher is beautiful.

longa linio = a long line
la forta linio = the strong line
La linio estas vera. = The line is real.

pura papero = clean paper
la mola papero = the soft paper
La papero estas forta. = The paper is strong.

forta skatolo = a strong box
la granda skatolo = the large box
La skatolo estas grava. = The box is important.

Exercise 9:
La juna frato estas gaja. = The young brother is happy.
La lernejo estas nova. = The school is new.
Tio estas la vojo. = That is the way.
La vojo estas longa. = The path is long.

Exercise 11 (suggestions):
Kia estas la pordo? = What kind of door is it?
La pordo estas forta. = The door is strong.
Kia estas la domo? = What kind of house is it?
La domo estas nova. = The house is new.
Kia estas la patro? = What kind of father is he?
La patro estas gaja. = The father is cheerful.
Kia estas la bildo? = What kind of picture is it?
La bildo estas bela. = The picture is beautiful.
Kia estas la tago? = What kind of day is it?
La tago estas varma. = The day is warm.
Kia estas la floro? = What kind of flower is it?
La floro estas granda. = The flower is large.

^ Go to top of page

Esperanto Mini-Course: Lesson 2 - Answers

Exercise 13:
malalta tablo = a low table
malbela tago = an ugly day
malbona piro = a bad pear
malforta teo = weak tea
malgranda filo = a little son
maljuna hundo = an old dog
malgrava papero = unimportant paper
malkontenta kato = a discontented cat
mallonga vojo = a short path
malnova bildo = an old picture
malplena glaso = an empty glass
malpura domo = a dirty house
malsana frato = an ill brother
malvarma akvo = cold water
malvera kafo = fake coffee

Exercise 14:
fratoj = brothers
kafoj = coffees
katoj = cats
patroj = fathers
tabloj = tables
tagoj = days

beboj = babies
bestoj = animals
mebloj = (pieces of) furniture
pensoj = thoughts
tempoj = times
teoj = teas

bildoj = pictures
filoj = sons
libroj = books
litoj = beds
piroj = pears
viroj = men

floroj = flowers
homoj = people, human beings
lokoj = places
pomoj = apples
pordoj = doors
rozoj = roses

fruktoj = fruits
hundoj = dogs
lunoj = moons
muroj = walls
pluvoj = rains
sunoj = suns

Exercise 16:
altaj tabloj = high tables
la altaj tabloj = the high tables
La tabloj estas altaj. = The tables are high.

belaj lokoj = beautiful places
la belaj lokoj = the beautiful places
La lokoj estas belaj. = The places are beautiful.

bonaj teoj = good teas
la bonaj teoj = the good teas
La teoj estas bonaj. = The teas are good.

fortaj kafoj = strong coffees
la fortaj kafoj = the strong coffees
La kafoj estas fortaj. = The coffees are strong.

grandaj bildoj = large pictures
la grandaj bildoj = the large pictures
La bildoj estas grandaj. = The pictures are large.

gravaj homoj = important people
la gravaj homoj = the important people
La homoj estas gravaj. = The people are important.

kontentaj katoj = contented cats
la kontentaj katoj = the contented cats
La katoj estas kontentaj. = The cats are contented.

longaj tagoj = long days
la longaj tagoj = the long days
La tagoj estas longaj. = The days are long.

molaj litoj = soft beds
la molaj litoj = the soft beds
La litoj estas molaj. = The beds are soft.

novaj lunoj = new moons
la novaj lunoj = the new moons
La lunoj estas novaj. = The moons are new.

puraj pluvoj = clean rains
la puraj pluvoj = the clean rains
La pluvoj estas puraj. = The rains are clean.

sanaj viroj = healthy men
la sanaj viroj = the healthy men
La viroj estas sanaj. = The men are healthy.

varmaj sunoj = warm suns
la varmaj sunoj = the warm suns
La sunoj estas varmaj. = The suns are warm.

veraj floroj = real flowers
la veraj floroj = the real flowers
La floroj estas veraj. = The flowers are real.

malaltaj tabloj = low tables
malbelaj tagoj = ugly days
malbonaj piroj = bad pears
malfortaj teoj = weak teas
malgrandaj filoj = little sons
maljunaj hundoj = old dogs
malgravaj paperoj = unimportant papers
malkontentaj katoj = discontented cats
mallongaj vojoj = short paths
malnovaj bildoj = old pictures
malplenaj glasoj = empty glasses
malpuraj domoj = dirty houses
malsanaj fratoj = ill brothers
malvarmaj akvoj = cold waters
malveraj kafoj = fake coffees

Exercise 20:
La nomo de la viro estas Roberto. = The man's name is Robert.
La floro estas en la akvo. = The flower is in the water.
La teo estas en la taso. = The tea is in the cup.
La libroj estas sur la breto, kaj la papero estas en la skatolo. = The books are on the shelf, and the paper is in the box.

Exercise 21:
La fiŝo estas freŝa. = The fish is fresh.
La fiŝoj estas freŝaj. = The fish are fresh.
La pano ne estas freŝa. = The bread is not fresh.
La ŝafo ne estas granda. = The sheep is not large.
La ŝafoj ne estas grandaj. = The sheep are not large.
La libro de la knabo estas sur la planko. = The boy's book is on the floor.
Ŝi estas en la domo. = She is in the house.
La fiŝo estas en la akvo. = The fish is in the water.
La viroj estas en la ŝipo. = The men are in the ship.
La libro kaj la papero estas sur la tablo. = The book and the paper are on the table.
La domo estas bona, sed la fenestroj estas malbonaj. = The house is good, but the windows are bad.
Ŝi ne estas kontenta, sed ŝi ne estas malkontenta. = She is not pleased, but she is not displeased.

Exercise 22:
En la libro estas bildo. = In the book there is a picture.
En la libro estas bildoj. = In the book there are pictures.

Exercise 23: (suggestions)
Kio estas sur la tablo? = What is on the table?
Sur la tablo estas muŝoj. = On the table there are flies.
Kio estas en la glaso? = What is in the glass?
En la glaso estas akvo. = In the glass there is water.
Kio estas sur la maro? = What is on the sea?
Sur la maro estas grandaj ŝipoj. = On the sea there are large ships.
Kio estas en la lernejo? = What is in the school?
En la lernejoj estas instruistoj. = In the school there are teachers.
Kio estas sur la planko? = What is on the floor?
Sur la planko estas malnova ŝuo. = On the floor there is an old shoe.

Exercise 24:
Kie estas la papero? = Where is the paper?
La papero estas tie, sur la skatolo. = The paper is there, on the box.
Kie estas la libroj? = Where are the books?
La libroj estas tie, en la skatolo. = The books are there, in the box.

^ Go to top of page

Esperanto Mini-Course: Lesson 3 - Answers

Exercise 27:
Mi sidas kaj skribas. = I sit and write.
Li kuŝas kaj dormas. = He is lying and sleeping.
Ni staras kaj legas. = We stand and read.
Ili ne ploras; ili ridas. = They are not crying; they are laughing.
Vi ne laboras; vi ludas. = You are not working; you are playing.
Kie ĝi dormas? = Where does it sleep?

La kato ludas en la domo. = The cat is playing in the house.
La knabo dormas en la lito. = The boy is sleeping in the bed.
La maljuna viro laboras sur la kampo. = The old man is working in (literally: on) the field.
Ni ne staras sur la tabloj; ni sidas sur ili. = We don't stand on the tables; we sit on them.

Exercise 28:
Kiu estas vi? = Who are you?
Mi estas Maria. = I am Mary.
Kiu kantas? = Who is singing.
Ŝi kantas. = She is singing.
Kiu estas en la lito? = Who is in the bed?
Ne mi. = Not me / I'm not.
Kiu parolas? = Who is speaking?
Vi. = You.

Exercise 29:
Ŝi kantas al li, sed li ne kantas al ŝi. = She sings to him, but he doesn't sing to her.
Ili kuras al ni. = They are running to us.
Ni legas al ili. = We read to them.
La filo skribas al la patro. = The son is writing to the father.
Al kiu vi parolas? = Who are you talking to? (literally: To whom are you talking?)

Exercise 30:
La teo estas apud la kafo. = The tea is next to the coffee.
La kato dormas apud la fenestro. = The cat is sleeping beside the window.
Li sidas apud ŝi. = He sits beside her.
La viro staras apud la pordo. = The man is standing next to the door.

Exercise 31:
Ili ridas sub la pluvo. = They laugh in (literally: beneath) the rain.
Estas malfreŝa fiŝo sub la muŝo. = There's a rotten fish under the fly.
La ŝafoj kuŝas sub la suno. = The sheep are lying in (literally: under) the sun.
La papero estas sub la tablo. = The paper is under the table.

Exercise 35:
Jes, li dancas. = Yes, he dances / Yes, he's dancing.
Ne, li ne dancas. = No, he doesn't dance / No, he's not dancing.

Exercise 39:
Kiu legas? = Who is reading?
La kuzo legas. = The cousin is reading.
Al kiu li legas? = Who is he reading to? (literally: To whom is he reading?)
Li legas al mi. = He is reading to me.
Kia li estas? = What is he like?
Li estas juna, alta kaj riĉa. = He's young, tall and rich.
Kie li estas? = Where is he?
Li estas en la ĉambro. = He is in the room.
Kio estas tio? = What is that?
Ĝi estas nur libro. = It's only a book.
Kia estas la libro? = What kind of book is it?
Ĝi estas granda, sed tre malbela. = It's large, but very ugly.
Kie ĝi estas? = Where is it?
Ĝi estas sub la malnova ĉapelo. = It's under the old hat.
Ĉu la libro estas nova? = Is the book new?
Ne, ĝi ne estas nova: ĝi estas tre malnova. = No, it's not new: it's very old.

^ Go to top of page

Esperanto Mini-Course: Lesson 4 - Answers

Exercise 41:
dormis = slept
kantis = sang
kuris = ran
kuŝis = lay
laboris = worked
legis = read
ludis = played
ploris = wept, cried
ridis = laughed
sidis = sat
skribis = wrote
staris = stood

Exercise 43 (suggestions):
Kiu estas la koloro de la ĉielo? = What colour is the sky?
La ĉielo estas blua. = The sky is blue.

Kiu estas la koloro de neĝo? = What colour is snow?
Neĝo estas blanka. = Snow is white.

Kiu estas la koloro de ĉokolado? = What colour is chocolate?
Ĉokolado estas bruna. = Chocolate is brown.

Kiu estas la koloro de banano? = What colour is a banana?
Banano estas flava. = A banana is yellow.

Kiu estas la koloro de la pluvo? = What colour is the rain?
La pluvo estas griza. = The rain is grey.

Kiu estas la koloro de la ŝuoj? = What colour are the shoes?
La ŝuoj estas nigraj. = The shoes are black.

Kiu estas la koloro de la frukto? = What colour is the fruit?
La frukto estas oranĝa. = The fruit is orange.

Kiu estas la koloro de la ĉapelo? = What colour is the hat?
La ĉapelo estas purpura. = The hat is purple.

Kiu estas la koloro de la floroj? = What colour are the flowers?
La floroj estas rozaj. = The flowers are pink.

Kiu estas la koloro de la libro? = What colour is the book?
La libro estas ruĝa. = The book is red.

Kiu estas la koloro de la tasoj? = What colour are the cups?
La tasoj estas verdaj. = The cups are green.

Exercise 46:
Du birdoj en unu arbo. = Two birds in one tree.
La tri knaboj ludis en la ĝardeno. = The three boys were playing in the garden.
Sur la seĝo estis kvar pomoj kaj du piroj. = On the chair there were four apples and two pears.
Ses aŭ sep glasoj estas sur la tablo. = There are six or seven glasses on the table.
Tie loĝas kvardek ĝis kvindek mil homoj. = Forty to fifty thousand people live there.
La domo staras inter du arboj. = The house stands between two trees.

Exercise 47:
kvin birdoj = five birds
tri avantaĝoj = three advantages
dek ses domoj = sixteen houses
ok infanoj = eight children
sepdek arboj = seventy trees
dek minutoj = ten minutes
dek sep jaroj = seventeen years

Kiu numero venas post ses? = What number comes after six?
Kiu numero venas antaŭ dek tri? = What number comes before thirteen?
Kiu numero venas inter sep kaj naŭ? = What number comes between seven and nine?
Du kaj/plus tri estas kvin = Two and/plus three is five.
Kio estas ok plus naŭ? = What is eight plus nine?
Dek sep. = Seventeen.
Tio estas ĝusta! = That's right!

Exercise 48:
Kiom estas kvin plus ses, kvar kaj naŭ, dek ses plus ok? = How many is five plus six, four and nine, sixteen plus eight?
Kiom da glasoj estas sur la tablo? = How many glasses are on the table?
Kiom da blankaj birdoj flugas en la ĉielo? = How many white birds are flying in the sky?
Kiom da neĝo kuŝas apud la pordo? = How much snow is lying next to the door?
Kiom da ĉevaloj kuras sub la arboj? = How many horses are running beneath the trees?
Kiom da homoj loĝas en la urbo? = How many people live in the town?
Kiom da knaboj venis al la domo? = How many boys came to the house?
Estas dek ŝafoj, dudek kvar nigraj birdoj kaj unu hundo sur la kampo: kiom da bestoj estas? = There are ten sheep, twenty-four black birds and one dog in the field: how many animals are there?

Exercise 49:
Kial vi venis? = Why did you come?
Mi venis, ĉar vi vokis. = I came because you called.
Kial vi silentas? = Why are you silent?
Ĉar la bebo dormas. = Because the baby's asleep.
Kial ŝi ne kantas? = Why isn't she singing?
Ĉar ŝi estas laca. = Because she's tired.
Kial vi ridas? = Why are you laughing?
Ĉar la suno brilas, kaj mi estas tre feliĉa. = Because the sun is shining, and I'm very happy.

Exercise 50:
En la domo loĝas granda familio. = In the house there lives a big family.
La geavoj ripozas en la granda ĉambro; la gepatroj laboras en la urbo. = The grandparents are resting in the large room; the parents are working in the town.
Estas tri gefiloj en la familio: du filinoj kaj unu filo. = There are three children in the family: two daughters and one son.
La tri gefratoj ludas en la ĝardeno. = The three brothers and sisters (or: the three siblings) are playing in the garden.
Estas bela tago. = It's a beautiful day.
Griza kato dormas inter la floroj. = A grey cat is sleeping between the flowers.

^ Go to top of page

Esperanto Mini-Course: Lesson 5 - Answers

Exercise 52:
Mi amas vin = I love you.
La infano amas ĉokoladon. = The child loves chocolate.
Kiu amas? La infano. La infano amas kion? Ĉokoladon. = Who loves? The child. The child loves what? Chocolate.
La patrino legas — kion? — libron. = The mother is reading — what? — a book.
La patro skribas — kion? — leteron. = The father is writing — what? — a letter.
La infanoj manĝas bananojn, oranĝojn, pomojn kaj pirojn. = The children are eating bananas, oranges, apples and pears.
La patrino amas la infanojn; ŝi amas ilin. = The mother loves the children; she loves them.

Exercise 54:
Ĉu vi amas min, aŭ lin? = Do you love me, or him?
Kion vi havas en la mano? = What have you got in your (literally: the) hand?
Mi ne aŭdis; kion ŝi anoncis? = I didn't hear; what did she announce?
Kial vi ne lernis la dek vortojn? = Why haven't you learnt the ten words?
Ĉu vi aŭdas tion? = Do you hear that?
Kiun ili atendas tie? = Who are they waiting for there?
Ĉu vi helpis la knabinojn? = Did you help the girls?
Ĉu vi memoras, kie ŝi trovis ilin? = Do you remember where she found them?
Ni ŝanĝis la kolorojn de la bildo. = We changed the colours of the picture.
Kion vi trinkas? = What are you drinking?
Ĉu (vi trinkas) kafon? = Coffee? (Are you drinking coffee?)
Mi havas avantaĝon, vi ne! = I have an advantage, you don't!

Exercise 55:
Ĝi estas teo. = It is tea.
Mi dankas vin / Mi dankas al vi. = I thank you.
Li vokas nin / Li vokas al ni. = He calls us / He calls to us.

Exercise 57:
Li prenis du plenajn glasojn, kaj tenis ilin en la mano. = He took two full glasses, and held them in his (literally: the) hand.
Li skribis al mi longan retmesaĝon. = He wrote me a long email / He wrote a long email to me.
Ni trinkis varman ĉokoladon. = We drank warm chocolate.
Ĉar mi estas malsana, ili donis al mi belajn fruktojn; mi dankis ilin. = Because I am ill, they gave me some lovely fruit; I thanked them.
Mi atendis lin, sed li ne trovis min. = I waited for him, but he didn't find me.
Mi helpis la lacajn infanojn. = I helped the tired children.
Kial vi manĝas malmolajn pirojn? = Why are you eating hard pears?
Mi lernis dek facilajn kaj dek malfacilajn vortojn; ĉu vi? = I learnt ten easy words and ten difficult ones; did you?
Ŝi vendas nur malfreŝan panon kaj malpuran akvon. = She only sells stale bread and dirty water.
La infano timas grandajn hundojn. = The child fears (or: is afraid of) large dogs.

Exercise 58:
Kian helpon li donis? = What kind of help did he give?
Paciencan! (Li donis paciencan helpon!) = The patient kind! (He gave patient help!)
Kiajn taskojn vi havas? = What sort of tasks have you got?
Malfacilajn! (Mi havas malfacilajn taskojn!) = Difficult ones! (I've got difficult tasks!)

^ Go to top of page

Esperanto Mini-Course: Lesson 6 - Answers

Exercise 60:
Kiam ŝi venis? = When did she come?
Ŝi venis hieraŭ. = She came yesterday.
Kiam ŝi iros? = When will she be going?
Ŝi iros morgaŭ. = She'll be going tomorrow.
Kion vi faras, kiam vi estas feliĉa? = What do you do when you're happy?
Kiam mi estas feliĉa, mi silentas. = When I'm happy I'm silent.

Hodiaŭ estas merkredo, hieraŭ estis mardo (Tuesday), kaj morgaŭ estos ĵaŭdo. = Today is Wednesday, yesterday was Tuesday, and tomorrow will be Thursday.

Exercise 65:
La akvo estas nur varmeta, sed mi deziras akvon varmegan. = The water is only lukewarm, but I want hot water.
La blanka birdeto flugas sub pluveto. = The little white bird is flying in the drizzle.
Morgaŭ ni aĉetos grandegan hundon! = Tomorrow we'll buy an enormous dog!
La knabeto estis bonega hieraŭ; li nur ploretis. = The little boy was excellent/very good yesterday; he only cried a little.
Vi havas malpuregajn manojn! = You have filthy hands!
La bebo ripozas en liteto. = The baby is resting in a cot.
Mi amegas la patron, kaj li amegas min. = I adore my (literally: the) father, and he adores me.
Hodiaŭ ŝi dormetas sur la planko post la manĝego. = Today she is dozing on the floor after the huge meal.
Mi estis lacega, sed laboregis. = I was exhausted, but worked very hard.
La eta knabo (knabeto) timegis, kiam li vidis la bestegon. = The tiny boy (little boy) was terrified when he saw the large animal.

Exercise 66:
La infaneto iris de la seĝo al la tablo. = The infant went from the chair to the table.
Kial vi kuras de loko al loko? = Why are you running from place to place?

^ Go to top of page

Esperanto Mini-Course: Lesson 7 - Answers

Exercise 68:
Viaj taskoj estas simplaj. = Your tasks are simple.
Ĉu ŝi legis miajn retmesaĝojn? = Has she read my emails?
Kial vi ne manĝas viajn fruktojn? = Why aren't you eating your fruit?
Kie estas niaj paperoj? = Where are our papers?
Kiu trovis viajn diskojn? = Who found your discs?
Mi lernos iliajn nomojn. = I shall learn their names.
Ili vidos nian patrinon. = They will see our mother.
Kiam vi manĝos vian oranĝon? = When are you going to eat your orange?

Exercise 69:
Diru al mi, mi petas, kiu vi estas? = Tell me, please, who are you?
… kie vi loĝas? = … where do you live?
… kion vi legas? = … what are you reading?
… kion mi faras? = … what am I doing?
… kiun vi amas? = … who do you love?
… kiom da fratoj vi havas? = … how many brothers do you have?

Exercise 70:
Kiun forkon vi uzas? = Which fork are you using?
Mi sidos sur tiu seĝo. = I will sit on that chair.
Kiu (homo) parolas? = Who is speaking? (Which person is speaking?)

Exercise 74:
Diru al mi, mi petas, kiu estas tiu malgranda knabo? = Tell me, please, who is that little boy?
La libretoj estas sur ĉi tiu tablo. = The booklets are on this table.
Kial vi ne estis ĉi tie, kiam ili venis? = Why weren't you here when they came?
Ĉu vi vidas tiujn homojn? = Do you see those people?
Kio estas ĉi tio? = What is this?
Tiuj infanoj lernas matematikon; ĉi tiuj lernas geografion. = Those children are learning maths; these are learning geography.
Kiu estis en la ĉambro? = Who was in the room?
Kiuj estis en la ĉambro? = Who were in the room?
Kiujn librojn vi prenis? = Which books did you take?

^ Go to top of page

Esperanto Mini-Course: Lesson 8 - Answers

Exercise 76:
dentisto = a dentist
gardisto = a guard
trompisto = a swindler
floristo = a florist
ĝardenisto = a gardener
kantisto = a singer
laboristo = a worker
maristo = a sailor
matematikisto = a mathematician
ŝafisto = a shepherd

Exercise 78:
Tio estas la tranĉilo, per kiu mi tranĉis la panon. = That is the knife with which I cut the bread.
Mi tenis ĝin per ĝia tenilo. = I held it by its handle.
La etaj infanoj manĝas per la manoj; la grandaj infanoj manĝas per manĝiloj. = Small children eat with their hands; big children eat with cutlery.
La beboj ludas per ludiloj. = The babies are playing with toys.
Kiujn muzikilojn ludas tiuj muzikistoj? = What instruments are those musicians playing?
La instruisto skribas per ruĝa skribilo. = The teacher is writing with a red pen (or: writing implement)

Ili demandas per demandilo. = They ask with a questionnaire.
Oni kalkulas per kalkulilo. = You calculate with a calculator.
Ni kovras per kovrilo. = We cover with a lid.
Homoj veturas per veturilo. = People travel with a vehicle.
Oni ŝlosas per ŝlosilo. = One locks with a key.

Exercise 79:
a circle of friends = amikaro
a fleet of ships = ŝiparo
a flock of sheep = ŝafaro
a library = libraro
a shelving unit = bretaro
a suite of rooms = ĉambraro

Exercise 80:
librejo = a bookshop
manĝejo = a cafeteria, a dining hall
kafejo = a coffee bar
juĝejo = a courtroom
dormejo = a dormitory
loĝejo = a dwelling, a flat
infanejo = a nursery
trinkejo = a pub
tenejo = a storeroom
laborejo = a workplace

^ Go to top of page

Esperanto Mini-Course: Lesson 9 - Answers

Exercise 81:
Ĉu vi baldaŭ venos? = Will you come soon?
Jes, mi venos hodiaŭ. = Yes, I'll come today.
Mi rigardas nun la horaron. = I'm looking at the timetable now.
Ĉu vi jam havas la ŝlosilon? = Do you already have the key?
Ili neniam sendis ĝin al mi. = They never sent it to me.
Ili ofte parolas alian lingvon. = They often speak another language.
Li jam sendis ĝin al mia malnova adreso. = He has already sent it to my old address.
Mi neniam aŭdis tiun muzikon. = I have never heard that music.
Mi demandos al ŝi morgaŭ. = I will ask her tomorrow.
Li ĉiam uzas la komputilon. = He is always using the computer.

Exercise 84:
afable = kindly
klare = clearly
laŭte = loudly
malrapide = slowly
simile = similarly

Exercise 85:
eble = perhaps
efektive = as a matter of fact
kompreneble = of course
tie = there
tre = very

Exercise 86:
Li parolis klare kaj malrapide, sed ne tre laŭte. = He spoke clearly and slowly, but not very loudly.
Lia frato parolas simile. = His brother speaks in a similar way.
Vi ne kalkulis tre bone! = You didn't count very well!
Efektive, oni vidas ilin ĉie. = As a matter of fact, you see them everywhere.
Kie estas la kovrilo? = Where is the lid/cover?
Mi trovas ĝin nenie. = I can't find it anywhere (literally: I find it nowhere).
Kompreneble, per ĉi tiu aŭto mi neniam veturos tre rapide. = Of course, with this car I will never travel very fast.
Klare, ŝi jam iris for. = Clearly, she has already gone away.
Eble ŝi malbone aŭdis. = Perhaps she heard badly / didn't hear well.

Exercise 88:
amo = love
ama = loving
ame = lovingly
amas = loves
amis = loved
amos = will love
parolo = speech
parola = oral
parole = orally
parolas = speaks
parolis = spoke
parolos = will speak
ludo = a game
luda = playful
lude = playfully
ludas = plays
ludis = played
ludos = will play
ludisto = a player

^ Go to top of page

Esperanto Mini-Course: Lesson 10 - Answers

Exercise 93:
Mi vidis la hundon. = I saw the dog.
Ĉu ankaŭ vi vidis ĝin? = Did you see it too?
Mi ankaŭ aŭdis ĝin, kaj mi aŭdis ankaŭ la katon. = I also heard it, and I heard the cat as well.

Exercise 94:
Mi aĉetis ĝin por vi. = I bought it for you.
Ĝi estas taso por kafo. = It's a cup for coffee.
Mi venis por helpi vin. = I came to help you.

Exercise 95:
Mi legas libron pri matematiko. = I am reading a book about maths.
Mi skribos al vi pri mia laboro. = I will write to you about my work.
Pri kio vi parolis? = What did you talk about? / What were you talking about?

Exercise 97:
Mi donas al vi saluton. = I give you a greeting.
Mi deziras al vi bonan tagon. = I wish you a good day.

Exercise 98:
banĉambro = a bathroom
bebolito = a cot
manlibro = a handbook
manĝoskatolo = a lunch box
aŭtovojo = a motorway
ŝuvendejo = a shoe shop
urbodomo = a town hall
pomarbo = an apple tree
retadreso = an email address
trinkakvo = drinking water
ĉielblua = sky-blue
foriri = to go away

Exercise 99:
Ŝi aĉetis kelkajn librojn. = She has bought some books.
Li havas multajn amikojn. = He has many friends.
Kelkaj floroj estas ruĝaj. = Some flowers are red.
Aliaj estas bluaj. = Others are blue.

La infano estas sufiĉe granda. = The child is big enough.
Ŝi multe legis. = She read a lot.
Mi tro manĝis. = I have eaten too much.

Ni havas sufiĉe da tempo. = We have enough time.
Mi trinkis multe da akvo. = I was drinking a lot of water.
Ŝi havas tro da laboro. = She has too much work.

Exercise 100:
La kafo estas pli varma ol la teo. = The coffee is hotter than the tea.

^ Go to top of page

Esperanto Mini-Course: Reading Exercise 1 - Answers

Saluton, Elena! = Hello, Elena!

Estis bele revidi vin hieraŭ. = It was lovely to see you again yesterday.

Hodiaŭ mi aĉetis tiun novan komputilon (finfine!), kaj mi skribas ĉi tion per ĝi! = Today I bought that new computer (at last!), and I'm writing this on it!
Mi jam pli ŝatas ĝin ol la malnovan. = I already like it more than the old one.
La ekrano estas multe pli bona. = The screen is much better.

Kiam mi estis en la urbo, mi vidis Roberton. = When I was in the town, I saw Robert.
Mi diris "saluton", kaj ni parolis dum kelkaj minutoj. = I said "hello", and we talked for a few minutes.
Li multe laboras nun kaj ne havas multe da tempo, sed li volas renkonti vin denove! = He's working now and doesn't have a lot of time, but he wants to meet you again!

Jen la TTT-ejo, pri kiu mi parolis: www.lernu.net. = Here's the website I talked about: www.lernu.net.
Vere, oni ne devas aĉeti libron hodiaŭ por lerni Esperanton. = You really don't have to buy a book to learn Esperanto these days.
En tiu TTT-ejo estas lecionoj, kaj ankaŭ vortaroj, babilejo, ludoj, muziko, … = On that website there are lessons, along with dictionaries, a chatroom, games, music, …

Kiam mi pensas pri muziko, mi memoras nun, ke mi *denove* forgesis doni al vi tiun diskon! = Now that I'm thinking about music, I remember that I forgot *once again* to give you that disc!
Pardonu! = Sorry!
Sed ne tro gravas. = But it's doesn't matter too much.
Morgaŭ mi sendos ĝin al vi. = I'll send it to you tomorrow.
Ĉu ni renkontu nin denove baldaŭ? = Shall we meet again soon?

Ĝis! = Bye!

Maria = Maria

PS. Skribu al Roberto! = PS. Write to Robert!
Li atendas tion … = He's expecting that …

^ Go to top of page

Esperanto Mini-Course: Reading Exercise 2 - Answers

Riĉa viro perdis saketon, en kiu estis multe da mono. = A rich man lost a small bag in which there was a lot of money.
Li anoncis, ke honesta homo, kiu trovos ĝin kaj redonos ĝin, ricevos cent ŝilingojn kiel rekompencon. = He announced that an honest person who found it and gave it back would receive a hundred shillings as a reward.
Baldaŭ venis honesta viro kaj redonis la saketon. = Soon an honest man came and gave back the little bag.
La riĉa viro rigardis en la saketo, kalkulis la monon kaj diris: = The rich man looked in the bag, counted the money and said:

En ĉi tiu saketo estis 800 ŝilingoj. = In this little bag there were 800 shillings.
Kiel vi vidas, nun estas nur 700. = As you see, there are now only 700.
Ŝajne vi jam elprenis vian rekompencon. = It seems you have already taken out your reward.
Tio estas bona. = That is good.
Mi dankas vin. = I thank you.

Sed la honesta viro diris, ke li ne elprenis monon. = But the honest man said that he had not taken any money out.
Fine, ili devis iri al juĝisto. = In the end, they had to go to a judge.

La juĝisto aŭskultis la du virojn kaj diris: = The judge listened to the two men and said:
Unu el vi perdis 800 ŝilingojn, kaj la alia trovis 700 ŝilingojn. = One of you lost 800 shillings, and the other found 700 shillings.
Tio ne povas esti la sama mono. = That cannot be the same money.
Vi, honesta amiko, gardu la 700 ŝilingojn, ĝis venos homo, kiu perdis 700 ŝilingojn. = You, my honest friend, keep the 700 shillings until a man comes who has lost 700 shillings.

Kaj al la alia viro li diris: = And to the other man he said:
Al vi mi povas nur diri, ke vi atendu pacience, ĝis honesta homo trovos viajn 800 ŝilingojn. = To you I can only say that you should wait patiently until an honest man finds your 800 shillings.

^ Go to top of page

Esperanto Mini-Course: Translation Exercise - Answers

1. Kio estas en la eta nigra skatolo? = What is in the tiny black box?
2. Mi ne povas trovi la kovrilon por tiu skatolo. Jen ĝi! = I can't find the lid for that box. Here it is!
3. Ĉu multe da akvo estas sur la planko nun? = Is there a lot of water on the floor now?
4. Kie kaj kiam vi devis renkonti ŝin? = Where and when did you have to meet her?
5. Morgaŭ vi estos en la urbo, ĉu ne? = Tomorrow you will be in the town, won't you?
6. Ĉi tie ne estas pomoj, sed en la ĝardeno estas du pomarboj. = There aren't any apples here, but in the garden there are two apple trees.
7. Kiu arbo estas pli granda, kaj kiu estas pli alta? = Which tree is bigger, and which is taller?
8. Donu al mi ankaŭ la alian libreton, mi petas. = Give me the other booklet too, please.
9. Eble mi atendos en la domo, ĉar pluvas hodiaŭ. = Perhaps I will wait in the house, because it's raining today.
10. Ni deziris manĝi rapide, sed ni devis atendi nian amikon. = We wanted to eat quickly, but we had to wait for our friend.